headerphoto


Sprístupňovanie informácií podľa
zákona č. 211/2000


Spôsob vybavenia žiadosti:

 • ústne - osobne alebo telefonicky
 • osobne nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis,výpis alebo kópiu dokumentu. Ak sú požadované informácie v elektronickej podobe, umožnením ich skopírovania na technický nosič dát
 • písomne - poslanie poštou, faxom, elektronickou poštou (e-mailom)

 • Žiadosť musí obsahovať:

 • komu je určená
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo
 • ktorých informácií sa žiadosť týka
 • aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje
 • dátum vyhotovenia žiadosti a podpis

 • Spôsoby podania žiadosti:

 • písomne-osobným doručením na Obecný úrad
 • písomne - poštou na adresu: Obecný úrad v Starej Hute, 962 25
 • telefonicky na číslo 045/5389000
 • elektronickou poštou na: shuta(zavinac)podpolanou.sk


 • Žiadosť sa vybavuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Vo výnimočných prípadoch môže obec predĺžiť lehotu o vybavenie žiadosti o ďalších 8 dní. Predĺženie lehoty a dôvody jej predĺženia však musí vždy žiadateľovi písomne oznámiť.


  Jednotlivé žiadosti: