headerphoto


Komisie Obecného zastupiteľstva

fotka obecného úradu

"Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce;..." (výňatok zo zákona o obecnom zriadení č.612/2002, § 10 odsek 2 )


Komisia stavebná a životného prostredia

predseda: Milan Tuhársky
členovia: Pavel Ďuriš, Jozef Sakáč, Milan Vajo

Komisia finančná a sociálna

predseda: Jozef Bombala
členovia: Anna Gondová, Mária Augustínová