headerphoto


Obyvateľstvo obce Stará Huta


K 31.12.2004 mala obec Stará Huta 377 obyvateľov. K 31.12.2005 to bolo 379 obyvateľov. Podľa posledného zisťovania Štatistického úradu SR k 31.12.2006 mala obec Stará Huta 365 obyvateľov.

Veková štruktúra
Počet obyvateľov k 31.12.2006 bol spolu 365. Z toho 167 mužov a 198 žien.

Predproduktívny vek (0-14) spolu: 67
Produktívny vek (15-54) ženy: 81
Produktívny vek (15-59) muži: 103
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu: 114

Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu: -14
muži: -4
ženy: -10

Náboženská štruktúra
V obci Stará Huta je takmer 99% veriaceho obyvateľstva. Najväčší podiel má obyvateľstvo rímskokatolíckeho vyznania, a to 94% obyvateľov. 3% obyvateľstva, teda 12 obyvateľov sa hlási k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. K Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia sa hlási 6 ľudí, čo tvorí 1,6%. 1 obyvateľ Starej Huty sa hlási ku Gréckokatolíckej cirkvi a u jednej obyvateľky je vierovyznanie nezistené.