headerphoto


Pôdne pomery

Najväčšiu časť katastra (stred) zaberajú kambizeme (hnedé lesné pôdy). Sú to kambizeme kyslé až výrazne kyslé (oligobázické), kambizeme modálne kyslé, sprievodné kultizemné a rankre, zo zvetralín kyslých až neutrálnych hornín. Sliačsku Podpoľanu a JV časť katastra obce (Árendy) zaberajú kambizeme prevažne nasýtené. Sú to kambizeme modálne a kultizemné nasýtené až kyslé, sprievodné rankre a kambizeme pseudoglejové. Vznikli zo stredne ťažkých až ľahších skeletnatých zvetralín nekarbonátových hornín.
stopa Západnú a juhozápadnú časť katastra obce (Blýskavica, masív Javoria) zaberajú andozeme, pôdy, ktoré vznikli zo zvetralín neovulkanitov (tu konkrétne zvetraliny andezitu) a ich pyroklastík. Sú to andozeme kyslé, kambizeme andozemné a kambizeme modálne kyslé, lokálne rankre.
Zrnitosť týchto pôd je prevažne hlinito - piesčitá (stred, masív Javoria) a hlinitá (ostatná časť). stopa Sú to pôdy neskeletneté až slabo kamenisté (0 - 20 %) a miestami (masív Javorie) prechádzajú až do stredne kamenistých (20 - 50 %) Čo sa týka bonity (kvality) pôdy, tieto pôdy majú strednú až nízku bonitu. Produkčný potenciál poľnohospodárskych pôd je nižší až nízky (zo 100-stupňovej škály je to 21 - 40) a tým ich priradili k nepoľnohospodárskym pôdam. Je tu silný potenciál vodnej erózie pôd.