headerphoto


Reliéf obce

Kataster Starej Huty patrí do Alpsko - Himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincia Západné Karpaty, subprovincia Vnútorné Západné Karpaty, oblasť Slovenské stredohorie, geomorfologický celok Javorie a Ostrôžky, pričom Javorie je tvorené podcelkami Javorianska hornatina, Lomnianska vrchovina a Podlysecká brázda. Kataster obce zaberá len Javorianska hornatina.
Geomorfologický celok Javorie zaberá západnú polovicu a Ostrôžky východnú polovicu katastra obce. Medzi nimi sa nachádza zníženina tvorená dolinou potoka Madačka. Severná a severozápadná časť katastra a Sliačska Podpoľana je tvorená hornatinovým reliéfom. Doliny Starohutského potoka a potoka Madačka sú tvorené vrchovinovým reliéfom. Juhovýchodná časť má reliéf nekrasových planín.
Dolina Starohutského potoka a potoka Madačka má tvar hlbokej doliny tvaru V bez nivy resp. so slabo vyvinutou nivou.
Z hľadiska základných morfoštruktúr je dané územie tvorené vulkanickou blokovou štruktúrou Slovenského stredohoria, konkrétne pozitívnymi morfoštruktúrami, hrasťami a diferencovanými blokmi.
Podľa mapy Morfologicko - morfometrických typov reliéfu (AKSR, 2002) je väčšia časť obce (stred, Sliačska Podpoľana) tvorená veľmi silne členitou vrchovinou. Masív Javoria je tvorený silne členitou nižšou hornatinou. Juhovýchodná časť katastra (Árendy) je tvorená stredne členitou pahorkatinou s čiastočne inverznými plochami, ktorá v najjužnejšej časti prechádza do silne členitej pahorkatiny.