headerphoto


Vodstvo

Vodné toky katastra obce Stará Huta patria do úmoria Čierneho mora, do povodia rieky Ipeľ. Severnou časťou katastra prechádza rozvodnica medzi povodím Hrona a Ipľa. Kataster obce Stará Huta je pramennou oblasťou troch vodných tokov. Pod severným svahom vrchu Javoria pramení rieka Tisovník. V časti Na močidlá pramení Starohutský potok, ktorý sa vlieva do rieky Tisovník. Pod sedlom Stará Huta - Poľana pramení potok Madačka.
Priemerný ročný špecifický odtok vodných tokov obce Stará Huta je 10 - 15 l . s-1. km-2, pričom minimálny špecifický odtok 364 - denný je 0,1 - 0,5 l . s-1. km-2 a maximálny špecifický odtok s pravdepodobnosťou opakovania raz za 100 rokov je 1 - 1,4 m3 . s-1. km-2.
Z hľadiska režimu odtoku kataster obce možno zaradiť do oblasti vrchovinno - nížinnej s dažďovo - snehovým typom režimu odtoku s akumuláciou v mesiacoch december až február a s vysokou vodnosťou v marci a apríli. Najvyšší priemerný mesačný prietok je v marci (prípadne apríli alebo februári) a najnižší priemerný mesačný prietok je v septembri.